Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V. en PVM Rotterdam B.V. (hierna: “PVM”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht en/of gewijzigde en/of aanvullende opdracht.

1.2.    Deze voorwaarden gelden ten behoeve van ieder die bij PVM werkzaam is, ieder die door PVM wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten PVM aansprakelijk is of kan zijn.

1.3.    De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover zij nadrukkelijk en schriftelijk door PVM zijn aanvaard.

 

Artikel 2: DE OPDRACHT

2.1.    Overeenkomsten met PVM komen in beginsel tot stand door ondertekening van een door PVM uitgebrachte offerte, door ondertekening van een opdrachtformulier door PVM of door een andere schriftelijke of elektronische wijze. Echter, ook indien door partijen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht te bestaan.

2.2.    De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: UITVOERING OVEREENKOMST

3.1.    PVM zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. PVM kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,

3.2.    Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3.    De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat de uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij PVM ook na deugdelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen, nalatig blijft.

 

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1.  PVM is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd en op voorwaarde dat de PVM – indien en voor zover wettelijk vereist – schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke is gesteld waarbij PVM een redelijke termijn is gegund haar verplichtingen alsnog na te komen. PVM is evenwel niet aansprakelijk voor:

 • bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan PVM, of die anderszins het gevolg is van een handelen van nalaten van Opdrachtgever;
 • bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door PVM ingeschakelde derden (werknemers van PVM daaronder niet begrepen);
 • bij Opdrachtgever ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
 • schade indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

Voornoemde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van PVM gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PVM.

4.2     Indien de uitvoering van een opdracht door PVM leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van PVM wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van PVM komt.

4.3     Indien, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de som van de facturen van de desbetreffende opdracht.

4.4.    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan het resultaat van de opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever is gehouden PVM schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met (het resultaat van) de werkzaamheden van PVM ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van PVM.

4.5.    Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van PVM voor die schade.

 

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1. Alle voor de werkzaamheden benodigde informatie en gegevens zullen door de Opdrachtgever tijdig beschikbaar worden gesteld. Van alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie betreffende de opdracht zal een kopie worden verstrekt aan PVM.

5.2.    Indien noodzakelijk dient Opdrachtgever zijn medewerking te verlenen voor:

 1. het regelen van de toegang tot de complexen met betrekking tot de inspectie en het zo nodig op de hoogte stellen van beheerders en/of gebruikers over de komst van personen van of namens PVM;
 2. het verlenen van assistentie bij noodzakelijk onderzoek op moeilijk te bereiken plaatsen;
 3. het verkrijgen van een legitimatiebewijs, waaruit blijkt dat PVM in opdracht van de Opdrachtgever werkt.

Indien er extra uren, reiskosten en/of andere kosten worden gemaakt doordat afspraken ten aanzien van het verkrijgen van toegang tot de complexen niet zijn nagekomen, zullen deze in rekening worden gebracht.

5.3.    De gegevens die beschikbaar worden gesteld en de uitkomsten van de werkzaamheden van PVM zullen wederzijds vertrouwelijk worden behandeld en slechts ter inzage worden gegeven aan derden met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, de algemene voorwaarden van PVM, de DNR 2011 en de reliance letter (mits deze is verstrekt bij het definitieve advies/rapport van PVM aan de Opdrachtgever).

5.4.    Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door PVM ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat de algemene voorwaarden van PVM ook door deze derde worden aanvaard.

5.5.    De Opdrachtgever vrijwaart PVM tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met PVM ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.6.    Betaling van facturen van PVM dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de factuur komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke kosten worden voor zakelijke Opdrachtgevers gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 100,–. De buitengerechtelijke kosten voor consumenten worden berekend op basis van het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5.7     PVM kan van de Opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens met de opdracht wordt aangevangen. Het voorschot zal bij het einde van de opdracht verrekend worden.

 

Artikel 6: OPSCHORTING EN BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN

6.1     Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan PVM haar werkzaamheden opschorten, nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. PVM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van deze grond.

6.2.    Wanneer Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede in het geval van schorsing van betalingen, surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever of het overlijden van de Opdrachtgever, is PVM gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, dan wel voor dienstverlening vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen, (onverminderd het recht van PVM op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige niet-nakoming van de Opdrachtgever), dan wel verdere uitvoering van alle tussen Opdrachtgever en PVM lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 7: INSCHAKELING VAN DERDEN

7.1.    PVM is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. PVM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van PVM.

7.2.    Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat PVM ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 8: TARIEVEN

De genoemde tarieven en honoraria zijn gebaseerd op het kostenpeil van 1 januari jongstleden en zijn geldig voor het lopende jaar. Voor werkzaamheden die worden verricht ná 31 december van het lopende jaar zullen functiewijzigingen, loon- en prijsstijgingen worden doorberekend.

 

Artikel 9: PERSONEEL

Tijdens de periode, die zich uitstrekt vanaf de opdrachtverlening tot 12 maanden na beëindiging van de werkzaamheden, zal Opdrachtgever geen direct bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel in dienst nemen, danwel werkzaamheden laten verrichten buiten PVM om. In het geval van overtreding door Opdrachtgever brengt PVM Opdrachtgever een werving- en selectiefee in rekening ter grootte van 100% van het bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiegeld).

 

Artikel 10: DIVERSE ONDERWERPEN

10.1.  Voor zover in deze aanbieding niet nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken, is De Nieuwe Regeling van de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en architect, ingenieur of adviseur, laatste versie, op deze opdracht van toepassing (DNR 2011 herzien). De DNR 2011 is in digitale vorm te raadplegen op www.p-v-m.nl. De DNR 2011 is een aanvulling op deze algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden prevaleren boven de DNR 2011.

10.2.  Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht en/of gewijzigde en/of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen PVM en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

10.3.  Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

10.4.  In afwijking op het bepaalde in 10.3 is PVM gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden de Opdrachtgever zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

10.5.  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

10.6.  Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, behoudt PVM zich het recht voor om de naam van Opdrachtgever te gebruiken in promotionele uitingen, alsmede om met inachtneming van artikel 5.3 verrichte werkzaamheden als referentie te gebruiken.

 

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

11.1.  Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en PVM is het Nederlands recht van toepassing.

11.2.    Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in één van de arrondissementen waar PVM mede gevestigd is. Niettemin heeft PVM het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

 

 

Algemene voorwaarden PVM

Terms & Conditions PVM

Rechtsverhouding DNR2011

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Lisanne Bergefurt
Assistent Adviseur
0402914020
Bob van Doremalen
Technisch adviseur
0402914020
b.vandoremalen@p-v-m.nl
Anton de Klerk
Vastgoedadviseur
010 265 19 02
a.deklerk@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
 • Investering in een langdurige klantrelatie;
 • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
 • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
 • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
 • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.